Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Consumententransactie


1 Definities

In deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Consumententransacties wordt verstaan onder: 

Vrieling: Vrieling Assuradeuren B.V. en/of aan haar gelieerde groepsmaatschappijen genoemd in de Overeenkomst.
Ondernemer: de natuurlijke- of rechtspersoon die producten van Vrieling koopt en/of aan Vrieling opdracht heeft gegeven tot levering van diensten en die geen Consument is.
Koper en/of Consument: de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep, bedrijf of ambacht en die producten van Vrieling koopt en/of aan Vrieling opdracht heeft gegeven tot levering van diensten.
Overeenkomst: de Overeenkomst (met alle daartoe behorende bijlagen en deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden) tussen Vrieling en Koper met betrekking tot de koop en verkoop van producten en/of de levering van diensten door Vrieling aan Koper.
Leverantie: de krachtens de Overeenkomst door Vrieling aan Koper te verrichten levering (verhuur en andere wijzen van ter beschikkingstelling daaronder begrepen) van goederen, de installatie en montage daarvan en het verstrekken van alle daarbij behorende documenten, alsmede de levering van diensten en overige (rechts)handelingen die met een en ander verband houden.
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht bij een overeenkomst op afstand of een overeenkomst buiten de verkoopruimte.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
Algemene Voorwaarden: de onderhavige door Vrieling gebruikte Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Consumententransacties.

2 Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Vrieling Preventiewebshop en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Vrieling en Koper en vormen een onverbrekelijk geheel met de aanvraag van Koper tot het aangaan van een Overeenkomst, de door Vrieling uitgebrachte offertes en/of prijsopgaven, op opdrachten van Koper, op opdrachtbevestigingen van Vrieling en op alle door Vrieling met Koper te sluiten en gesloten Overeenkomsten. Zij zijn ook van toepassing op opvolgende en toekomstige Overeenkomsten ook indien daarbij niet naar deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen. Algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van Koper worden hierdoor uitdrukkelijk van de hand gewezen. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk door Vrieling zijn vastgelegd; zij hebben alsdan alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.
 2. Indien de Overeenkomst is gesloten tussen Vrieling en twee of meer Kopers gezamenlijk, dan wel enige verplichting uit de Overeenkomst op twee of meer (rechts)personen rust, dan zijn deze Kopers en (rechts)personen steeds hoofdelijk verbonden jegens Vrieling.
 3. Op Overeenkomsten met Ondernemers zijn de Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden B2B van toepassing, te raadplegen op www.preventiewebshop.nl.

3 Aanbiedingen, totstandkoming en wijziging Overeenkomst

 1. Offertes en prijsopgaven van Vrieling, in welke vorm dan ook, zijn volledig vrijblijvend en doen geen verplichting ontstaan de betreffende producten en/of diensten aan Koper te leveren. Indien in de offerte niet anders is aangegeven, is deze niet langer dan 30 (dertig) dagen geldig. Door Vrieling uitgebrachte offertes en prijsopgaven kunnen binnen twee werkdagen, ook nadat deze door de Koper zijn aanvaard, worden herroepen.
 2. Vrieling mag en zal uitgaan van de juistheid van door de Koper verstrekte gegevens, tekeningen, berekeningen, specificaties en overige informatie.
 3. Alle kosten in verband met de offerte, monsters, zicht- en/of proefzendingen, zijn voor rekening van Koper.
 4. Offertes en prijsopgaven zijn gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden, gedurende de voor Vrieling geldende normale werktijden.
 5. De bestelling kan online, per e-mail, mondeling of telefonisch bij Vrieling worden geplaatst. De bestelling is een aanbod om van Vrieling te kopen met gelijktijdige aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
 6. Een Overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat Vrieling de Opdracht schriftelijk heeft aanvaard middels een orderbevestiging of op het moment dat door Vrieling feitelijk uitvoering wordt gegeven aan de Overeenkomst. De Koper dient de orderbevestiging zorgvuldig te controleren en Vrieling zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele onjuistheden.
 7. Vrieling behoudt zich het recht voor om Opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, welke dan uitdrukkelijk zullen worden vermeld. Een bestelling wordt onder andere geweigerd indien de Koper niet alle voor het beoordelen van de aanvraag noodzakelijke informatie heeft verstrekt, dan wel indien niet alle gegevens in de desbetreffende velden op het webshop orderformulier zijn ingevuld. Indien de bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Vrieling dit uiterlijk binnen 10 (tien) werkdagen na ontvangst van de bestelling mede.
 8. Wijziging en/of aanvulling van de Overeenkomst kan alleen schriftelijk plaatsvinden met wederzijds goedvinden. Een schriftelijke wijziging en/of aanvulling van de Overeenkomst dient door een bevoegd persoon te zijn ondertekend.
 9. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vrieling is Koper niet gerechtigd haar rechten uit hoofde van de Overeenkomst aan een derde over te dragen of te bezwaren. Vorderingsrechten van Koper op Vrieling zijn goederenrechtelijk onoverdraagbaar in de zin van  artikel 3:83 lid 2 BW.

4 Herroepingsrecht

 1. De Consument kan een overeenkomst op afstand of een overeenkomst buiten de verkoopruimte zonder opgave van redenen ontbinden tot een termijn van veertien dagen is verstreken, na:
2. Indien Vrieling de Consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
3. Indien Vrieling de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de Consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de Consument die informatie heeft ontvangen.
4. De Consument komt geen Herroepingsrecht toe met betrekking tot de in artikel 6:230p BW omschreven gevallen, waaronder begrepen de Leveranties ter zake bederfelijke zaken, zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken en volgens specificaties van de Consument vervaardigde zaken.
 

5 Uitoefening van het herroepingsrecht door de Consument en de kosten daarvan

 1. De Consument dient zorgvuldig om te gaan met de zaak en de verpakking daarvan. De Consument is aansprakelijk voor schade aan de zaak ontstaan door elke behandeling die verder gaat dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te kunnen stellen.
 2. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Vrieling.
 3. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 2 bedoelde melding, zendt de Consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Vrieling, tenzij Vrieling heeft aangeboden het product zelf op te halen. De Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 4. De Consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Vrieling verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.
 6. De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 7. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

6 Verplichtingen van Vrieling bij herroeping

 1. Vrieling vergoedt alle betalingen van de Consument, inclusief eventuele in rekening gebrachte leveringskosten voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Consument haar de herroeping meldt. Tenzij Vrieling aanbiedt het product zelf af te halen, mag Vrieling wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de Consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 2. Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Vrieling de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
 3. Indien de Consument bij betaling gebruik heeft gemaakt van een tegoedbon c.q. voucher welke slechts in de webshop van Vrieling, www.preventiewebshop.nl, een bepaalde waarde vertegenwoordigt, dan vindt terugbetaling door Vrieling plaats op gelijke wijze. Inhoudende dat Vrieling de Consument een nieuwe tegoedbon c.q. voucher zal verstrekken welke overeenstemt met de aanschafwaarde van het geretourneerde product. Restitutie bij deze betalingswijze vindt nimmer plaats in geld.


7 Prijzen en facturering

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de gehanteerde prijzen onder andere:
2. In geval van verhoging van één of meer kostprijsfactoren is Vrieling gerechtigd de orderprijzen, vanaf drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dienovereenkomstig te verhogen.
3. Alle kosten voortvloeiend uit aanvullingen en/of wijzigingen van de Overeenkomst zijn geheel voor rekening van Koper.
4. Facturering vindt op elektronische wijze plaats. Op verzoek van Koper kan een papieren factuur worden verzonden.
 

8 Betaling, opschorting en zekerheid bij vooruitbetaling

 1. Tenzij anders is overeengekomen dient betaling door Koper binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum te geschieden. Levering van de producten uit de Overeenkomst geschiedt niet eerder dan na ontvangst van de verschuldigde bedragen door Vrieling, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden, is Koper in verzuim en is Vrieling gerechtigd over het opeisbare bedrag, naast de geldende wettelijke rente, een boete van 2% (twee procent) aan de Koper in rekening te brengen voor elke maand of deel van een maand dat volledige betaling uitblijft.
 3. Vrieling heeft het recht ieder bedrag dat zij en/of aan haar gelieerde groepsmaatschappijen, uit welken hoofde dan ook, verschuldigd is/zijn aan Koper en/of aan haar gelieerde groepsmaatschappijen te verrekenen met ieder bedrag dat Koper, uit welken hoofde dan ook, verschuldigd is aan Vrieling.
 4. Alle betalingen door of namens Koper strekken eerst in mindering op de verschuldigde kosten, vervolgens in mindering op verschuldigde wettelijke rente en in laatste instantie in mindering op de hoofdsom.
 5. Indien en zolang Koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor haar uit de met Vrieling gesloten Overeenkomst of een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, heeft Vrieling het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, onverminderd haar rechten op het gestelde in artikel 14.
 6. Bij verzuim van de Koper is Vrieling gerechtigd onverwijld tot invordering van het verschuldigde over te gaan, waarbij zij aanspraak maakt op volledige vergoeding van zowel de door haar gemaakte gerechtelijke kosten als buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform de staffel uit het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’.
 7. Vrieling heeft het recht om voldoende zekerheid tot nakoming van enige betalingsverplichting van Koper te vorderen, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot het betalen van voorschotten van de Koper te verlangen of zekerheidsstelling in de vorm van een bankgarantie, hypotheek, pand of borgtocht te verlangen, vóórdat zij levert of doorgaat met verdere levering of een andere verplichting uit de Overeenkomst verder nakomt.

9 Emballage

 1. Eventuele emballagekosten worden de Koper aanvullend in rekening gebracht.
 2. Gebruikte emballage wordt door Vrieling niet teruggenomen.
 3. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage staat ter beoordeling van Vrieling.

10 Adviezen, ontwerpen en materialen

 1. Door Vrieling verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend. Vrieling aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor een door of namens de Koper uitgewerkt ontwerp, noch voor eventuele adviezen naar aanleiding van een door Vrieling tot stand gebracht ontwerp. Voor de functionele geschiktheid van de door de Koper voorgeschreven materialen is Koper zelf verantwoordelijk. Onder functionele geschiktheid wordt verstaan de geschiktheid van het materiaal of het onderdeel voor het doel waarvoor het volgens (het ontwerp van) de Koper is bestemd.
 2. In het geval bij de uitvoering van een Overeenkomst gebruik wordt gemaakt van ontwerpen die niet door of namens Vrieling zijn gemaakt, neemt Vrieling alleen de verantwoordelijkheid op zich voor de vervaardiging overeenkomstig de Overeenkomst en voor de deugdelijkheid van de gebruikte materialen voor zover deze materialen niet door de Koper zijn voorgeschreven.
 3. De Koper is gehouden de door hem gebruikte materialen voor verwerking door derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komen voor zijn rekening. Na verwerking van de materialen of onderdelen kan Koper zich er niet op beroepen dat het gebruikte materiaal functioneel niet geschikt is, noch op andere gebreken in het materiaal die hij redelijkerwijs bij onderzoek had kunnen ontdekken.
 4. Vrieling aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor onderdelen en/of materialen die door de Koper zelf ter beschikking zijn gesteld of door deze zijn voorgeschreven.
 5. Koper dient zich te houden aan bij de levering aan hem gegeven aanwijzingen, gebruiksaanwijzingen en veiligheids- of andere voorschriften met betrekking tot het gebruik en de doeleinden van de producten.

11 Levering en levertijd

 1. De door Vrieling opgegeven leveringstijden zijn indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Koper heeft geen recht op vergoeding van enige schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, als gevolg van overschrijding van de overeengekomen of door Vrieling genoemde levertijd.
 2. Vrieling heeft het recht om artikelen die niet voorradig zijn of niet meer leverbaar zijn niet meer te leveren, in welk geval Koper de koopprijs zal worden gerestitueerd.
 3. Vrieling heeft het recht producten in gedeelten te leveren.
 4. Levering geschiedt EXW (Incoterms 2010). Bij eigen transport draagt de Koper alle risico’s die verbonden zijn aan het ophalen, laden en vervoeren van de producten.
 5. De aansprakelijkheid en het risico over de door Vrieling te leveren zaken en/of diensten gaan over op de Koper op het moment van levering van die zaken aan de Koper.
 6. De producten, diensten en/of werken worden geacht te zijn geleverd, op het moment dat deze door Vrieling op het door Koper aan Vrieling opgegeven adres ter beschikking zijn gesteld, ongeacht of de producten door Koper ter plaatse worden geaccepteerd. Het ontvangstbewijs of het rapport van de vervoerder houdende de weigering van ontvangst van de producten/diensten en/of werken door Koper strekt tot volledig bewijs van levering.
 7. Indien producten en/of diensten onafhankelijk van de wil van Vrieling niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, heeft Vrieling het recht deze producten voor rekening en risico van de Koper op te slaan of te doen opslaan en betaling te verlangen als had de Leverantie plaatsgevonden.
 8. Vrieling heeft het recht producten onder rembours te leveren.
 9. Indien door Vrieling beschikbaar gestelde zaken door Koper niet worden afgehaald, heeft Vrieling het recht om deze zaken na schriftelijke ingebrekestelling voor en namens de Koper te (doen) verkopen. Koper blijft de koopsom, vermeerderd met de rente, kosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd, met dien verstande dat de netto opbrengst van die verkoop in mindering wordt gebracht op de koopsom.

12 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven eigendom van Vrieling totdat Koper alle vorderingen die Vrieling op haar heeft of zal verkrijgen, uit welke hoofde dan ook, volledig heeft betaald. Koper draagt vanaf het moment dat de producten aan Koper ter beschikking zijn gesteld het volledige risico voor verlies of beschadiging van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten, door welke oorzaak dan ook ontstaan.
 2. Zolang op de geleverde goederen een eigendomsvoorbehoud rust, is Koper zonder schriftelijke goedkeuring van Vrieling niet gerechtigd de geleverde goederen te verwerken, te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren, tenzij een en ander geschiedt in het kader van de normale bedrijfsuitoefening. Indien de door Vrieling geleverde zaken door Koper worden verwerkt, zodanig dat het eigendomsvoorbehoud te niet gaat, wordt, zo lang de Koper niet aan al zijn verplichtingen jegens Vrieling heeft voldaan, de nieuw ontstane zaak in Opdracht van Vrieling geacht te zijn vervaardigd.
 3. Ingeval de Koper met enige verplichting uit de overeenkomst tekortschiet of tekort dreigt te schieten, is Vrieling zonder ingebrekestelling gerechtigd om zowel de originele zaken waarvan de eigendom is voorbehouden als de door verwerking in opdracht van Vrieling vervaardigde zaken terug te nemen en aan derden te vervreemden. De Koper machtigt Vrieling de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden. Na terugneming zal Koper worden gecrediteerd voor de marktwaarde van de producten, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de met terugneming gemaakte kosten.
 4. Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken identificeerbaar te maken en afzonderlijk te bewaren, afgescheiden van overige zich bij Koper bevindende zaken.
 5. Koper is gehouden Vrieling onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen wanneer enig onderdeel van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen verloren is gegaan, is beschadigd of indien derden beslag leggen op de geleverde zaken of rechten daarop willen vestigen of doen gelden
 6. Koper heeft een zorgplicht met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en dient deze zaken te verzekeren tegen alle in de branche gebruikelijke risico’s. Koper is daarbij gehouden alle aanspraken op haar verzekeraars op eerste verzoek onvoorwaardelijk aan Vrieling over te dragen.
 7. Indien de producten onder eigendomsvoorbehoud niet bij Koper, doch onder een derde worden opgeslagen, zal Koper deze derde van het eigendomsvoorbehoud op de hoogte brengen, en die derde meedelen, dat hij deze in zoverre voor Vrieling houdt, zonder dat daaruit enige gehoudenheid van Vrieling tot betaling van opslagkosten of andere kosten voortvloeit.

13 Klachtplicht en reclamatie

 1. De Koper is verplicht de door Vrieling afgeleverde zaken bij aflevering zo spoedig mogelijk te (laten) onderzoeken. De Koper dient daarbij na te gaan of het geleverde aan de Overeenkomst beantwoordt, te weten:
 2. of de juiste zaken en/of diensten zijn afgeleverd;
 3. of de geleverde zaken en/of diensten wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld aantal en bedrag) overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen;
 4. of de afgeleverde zaken en/of diensten voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze niet specifiek zijn overeengekomen, aan de eisen die gesteld mogen worden voor normale doeleinden;
 5. Door de Koper geconstateerde gebreken en klachten met betrekking tot facturen dienen binnen 8 (acht) dagen schriftelijk aan Vrieling te worden medegedeeld. Alle klachten dienen een nauwkeurige beschrijving van het gebrek of tekortkoming te bevatten. Het indienen van een klacht bevrijdt de Koper niet van zijn betalingsverplichting.
 6. Reclame door Koper ter zake zichtbare gebreken dient plaats te hebben binnen bekwame tijd na levering dan wel binnen bekwame tijd na uitvoering.
 7. Reclame door Koper ter zake onzichtbare gebreken dient plaats te hebben binnen bekwame tijd nadat deze zijn ontdekt of redelijkerwijs hadden behoren te worden ontdekt.
 8. Alle rechten en bevoegdheden die Koper ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid vervallen indien Koper niet binnen een jaar na levering heeft gereclameerd en/of Vrieling in de gelegenheid heeft gesteld de gebreken te herstellen.
 9. Het recht op reclamatie bestaat niet indien de goederen zijn verwerkt of zijn door geleverd.
 10. Koper is gehouden ter zake van elke retourzending het leverings-, order- of factuurnummer op te geven.
 11. Vrieling neemt uitsluitend producten terug onder toezending van een creditnota aan Koper indien aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:
 1. 12. ​​​Producten welke op het moment van bestellen niet tot het standaard assortiment van Vrieling behoorden maar specifiek voor  Koper zijn ingekocht, worden ongeacht het beroep op reclame niet door Vrieling teruggenomen
   

14 Beëindiging en ontbinding

 1. Indien Koper de Overeenkomst tot het leveren van diensten door Vrieling geheel of gedeeltelijk beëindigt, op welke wijze dan ook, is zij verplicht alle voor uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden aan Vrieling.
 2. Vrieling is gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar overige toekomende rechten en zonder dat een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, de Overeenkomst op ieder moment met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Koper geheel of gedeeltelijk op te zeggen of te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst met de Koper op te schorten indien:
- Vrieling vreest dat de Koper niet in staat of bereid is aan zijn verplichtingen te voldoen;
- zijdens Koper sprake is van faillissement, surséance van betaling, wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen en/of beslaglegging;
 
      3. In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid b van dit artikel, zijn alle vorderingen op Koper onmiddellijk en in het geheel opeisbaar.
      4. Tevens is Vrieling in geval van gedeeltelijke ontbinding, zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel, gerechtigd de Leverantie zelf te voltooien, dan wel door derden te doen voltooien, eventueel met gebruikmaking van door Koper aangevoerde                        materialen en hulpmiddelen, dan wel het geleverde terug te geven onder verplichting van omgaande terugbetaling door Koper van hetgeen reeds door Vrieling is betaald. Alsdan is de Koper gehouden aan Vrieling alle schade te vergoeden                die voor Vrieling uit de ontbinding voortvloeit, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en (handels)rente daaronder uitdrukkelijk begrepen.
      5. Ook in andere dan de in lid 2 van dit artikel bedoelde gevallen is Vrieling te allen tijde bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst niet te doen aanvangen of te schorsen, dan wel op andere gronden dan in het eerste lid bedoeld de                            overeenkomst te ontbinden. Vrieling is in geval van ontbinding of beëindiging van een Overeenkomst niet gehouden tot enige vorm van schadevergoeding. Wel is Vrieling gehouden tot betaling van de pro rata prijs voor het reeds uitgevoerde              en reeds geleverde deel van de Overeenkomst. Eventueel door Vrieling aan Koper betaalde voorschotbedragen worden door Koper per omgaande volledig teruggestort.

15 Overmacht

 1. Niet, niet tijdig en/of ondeugdelijke levering alsmede het niet goed functioneren van de geleverde zaken en/of diensten geeft de Koper geen recht op schadevergoeding en/of ontbinding, voor zover er sprake is van overmacht aan de zijde van Vrieling.
 2. Onverminderd de haar verder toekomende rechten heeft Vrieling, indien zij door overmacht wordt verhinderd de Overeenkomst uit te voeren of op tijd uit te voeren, het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, of de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat Vrieling tot enige schadevergoeding of anderszins gehouden is.
 3. Onder overmacht aan de zijde van Vrieling is onder meer sprake indien Vrieling na het sluiten van de Overeenkomst verhindert wordt aan haar verplichtingen uit deze Overeenkomst te voldoen ten gevolge van internationale conflicten, gewelddadige of gewapende conflicten, maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse, supranationale of internationale overheid, boycotacties, arbeidsongeregeldheden en arbeidsongeschiktheid bij derden of onder eigen personeel, storingen in de elektriciteitsvoorziening, in communicatieverbindingen of in andere apparatuur of programmatuur van Vrieling en voorts alle niet aan Vrieling toe te rekenen oorzaken of omstandigheden buiten de schuld of de risicosfeer van Vrieling ontstaan. Indien zich een dergelijke omstandigheid voordoet, zal Vrieling die maatregelen treffen die van haar in redelijkheid kunnen worden gevergd om de schade van Koper te beperken.
 4. Indien de overmacht langer duurt dan drie maanden zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden. Indien Vrieling bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijk in rekening te brengen.

16 Garantie

 1. Indien tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van artikel 13 is gereclameerd en naar het oordeel van Vrieling is aangetoond dat de producten niet naar behoren functioneren, heeft Vrieling de keus:
       2.Door aan een van de in het vorige lid genoemde prestaties te voldoen wordt Vrieling van haar garantieverplichtingen gekweten.
       3. Een recht op garantie bestaat alleen en voor zover:        4. De garantieperiode gaat in op de dag van levering en strekt nimmer verder dan zes maanden vanaf het moment van levering, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
       5. Koper dient de goederen op eigen kosten en voor eigen rekening aan Vrieling te retourneren. 
       6. Indien het geretourneerde product na controle van Vrieling geen mankement vertoont, of in het geval het mankement ontstaan is door onzorgvuldig gebruik door Koper, worden door Vrieling gemaakte kosten, waaronder de onderzoekskosten             en de verzendkosten, doorberekend aan de Koper.
       7. Van onzorgvuldig gebruik in de zin van dit artikel is in ieder geval, doch niet uitsluitend, sprake indien Koper zich niet gehouden heeft aan op het product toepasselijke onderhouds- en/of montagevoorschriften.
       8. De kosten die door derden worden gemaakt voor de beoordeling van eventuele garantieaanspraken van Koper worden eveneens doorberekend aan Koper.

17 Aansprakelijkheid

 1. Vrieling is nimmer aansprakelijk voor enige bijzondere, indirecte of gevolgschade van de Koper of derden, waaronder mede inbegrepen gederfde winst, inkomen of omzet, schade aan goodwill of reputatie, milieuschade, gebruiksverlies van enig product, systeem of netwerk of verlies van gegevens, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. De totale aansprakelijkheid van Vrieling jegens Koper wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot het bedrag van de factuurwaarde (exclusief btw), tot maximaal het bedrag waarvoor Vrieling zich heeft verzekerd.
 3. Indien de Overeenkomst zaken betreft die Vrieling van derden betrekt of betrokken heeft, is de aansprakelijkheid van Vrieling beperkt tot datgene waarvoor de betreffende derde jegens Vrieling aansprakelijk is en ook daadwerkelijk verhaal biedt.
 4. Koper zal Vrieling vrijwaren en Vrieling schadeloos stellen voor alle vorderingen, aanspraken en eisen met betrekking tot enige directe of indirecte schade, waaronder begrepen kosten en schade die voor Vrieling voortvloeien uit fiscale verplichtingen, persoonlijk letsel, dood of verlies, vernietiging van of schade aan eigendommen, op enigerlei wijze direct c.q. indirect verband houdende met de door Vrieling verrichte levering(en) in de ruimste zin des woords, waarvoor Vrieling aansprakelijk gesteld wordt door derden.
 5. Alle juridische kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, en overige kosten van processen, procedures of onderhandelingen, als gevolg van de in dit artikel bedoelde aanspraken zullen volledig voor rekening van Koper zijn.

18 Slotbepalingen

 1. Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden geheel of deels niet rechtsgeldig zal blijken te zijn, tast zulks de rechtsgeldigheid van het restant van deze bepaling en deze Algemene Voorwaarden op geen enkele wijze aan, met dien verstande dat de ongeldige bepaling zal worden vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk hetgeen met de oorspronkelijke bepaling werd beoogd, zal benaderen.

19 Toepasselijk recht; bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten waarvoor deze Algemene Voorwaarden gelden, is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen van internationale verdragen waaronder het ‘Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken’ ofwel het Weens Koopverdrag, voor zover deze geen dwingend recht bevatten.
 2. Alle geschillen die in verband met de Overeenkomst ontstaan zullen worden berecht door de volgens de wet of verdrag in Nederland bevoegde rechter.
 3. In geval van verschillen tussen deze Algemene Voorwaarden en vertalingen daarvan prevaleert de Nederlandse tekst.